Tôi đang định config Asterisk trên máy ảo Oracle VM VirtualBox. Và cho Asterisk này một địa chỉ IPv6 để chạy trọng mạng IPv6. Vậy ai có tài liệu hay đã từng làm về vấn đề này. xin chia sẽ với tôi.
thanks,