cho mình hỏi trong mạng IP có thực hiện điều khiển lỗi hay không? và phương thức xử lý lỗi nào được thực hiện