Tôi thấy chủ yếu là người thầy biết chỉ dẫn cho học trò đi con đường nào. Bên cạnh đó nếu cơ sở vật chất cũng như những hỗ trợ khác không có, thì dù có đúng đường và học trò có thông minh đến mấy cũng chả làm được gì.