Beeline Việt nam tài trợ cho MU.

Ak AK! Sao không tài trợ gần gần chút chứ, theo tin

http://vtc.vn/thethao/200-298702/the...ng-beeline.htm