Hx, ai cũng bay vào quảng cáo cho trung tâm của mình cả.