Các bạn ơi ai cho mình xin tài liệu về Trạm MxU với? Mxu_indo và Mxu_outdo