Hi all,
gửi mọi người TDD 11 nhé. Mọi người download về tạo Key và dùng

1. Setup folder
http://eunsetee.com/PPG8
2. Patch files
http://eunsetee.com/PPGq
3. Enable test mode
http://eunsetee.com/PPHa
4. Get ID device
http://eunsetee.com/PPNc
5. Emulator
http://eunsetee.com/PPSX
6. Generator key
http://eunsetee.com/PYE9
GUIDE
Cài đặt Netframework 4.6.1 ( Setup folder)
Bật test mode ( Folder Enable_Testmode)
Run Setup.exe (Setup folder)
Run : Get ID Devices as administrator ( Folder Getid device)
Run: Generator key--> License.reg
Run Licese.reg
Run Devcon (Emulator foder)
Run Install.bat (Emulator folder)
Open Patch folder và đọc “read me” …..

------OK-------