Hi all,

Hiện nay mình đang cần tối ưu MOS 2G & 3G đặc biệt là tối ưu về tham số.

Nhờ mọi người chia sẻ tài liệu, kiến thức và kinh nghiệm giúp mình với.

Mình xin cảm ơn