Hiện nay chuẩn di động 5G đạt tốc độ 20Gbps.
Vượt qua tốc độ cổng LAN của laptop hiện nay.
Vậy có ai biết về chuẩn usb và disk để dùng trong công nghệ 5G ko?