3GPP là tổ chức chủ chốt đưa ra các tiêu chuẩn trong lĩnh vực di động.
Trang web của tổ chức này www.3gpp.org có thông tin về SI Study item, là những mục tiêu cần nghiên cứu cùng với WI WORK PLAN là kế hoạch hành động.
Hiện Release 14, 15 là bản cần nghiên cứu mới nhất.
Đối với tr hợp bạn chưa có kinh nghiệm, thì bạn cần tìm hiểu những đề tài cũ hơn, bạn sẽ cần đọc các TR RP-****** là các technical report của đề tài cũ trước.
Tài liệu rất sẵn, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.