Mọi người ai có phần mềm FLEXR của Fujitsu FLX 160/600 cho xin với. Cám ơn nhiều.