Mọi người ai có phần mềm FLEXR or FLEXR plus làm ơn cho xin với.