Mọi người ai dịch giúp em sát nghĩa tên bài báo này với. Cảm ơn nhìu ạ
"" On Performance Evaluation of Hybrid Decode-Amplify-Forward Relaying Protocol with Partial
Relay Selection in Underlay Cognitive Networks "