ai có tài liệu về bước sóng cắt và đường kính trường mode cho m xin vs
Thanks all.