Prof. Sung-Guk Yoon, (Department of Electrical Engineering, Soongsil University, Seoul) đang muốn tuyển sinh viên học sau đại học (master, Ph.D, or combine). Lab làm về Smart grid và Communication networks.
Thông tin về hướng nghiên cứu của lab,
http://sgcl.ssu.ac.kr/?page_id=7
Điều kiện cơ bản là GPA cỡ 3.4/4.5 trở lên, học chuyên ngành điện điện tử hoặc khoa học máy tính.
Học bổng sẽ bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt. Ngoài ra sẽ được hỗ trợ thêm (ít, nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều) từ lab nếu tham gia các dự án của lab.
Thông tin cụ thể như dưới,
[Requirement]
-If he/she is in top school, about 30~40% achievement from the top is preferred. For example, GPA 3.4/4.5. If the school is not top level, higher achievement is preferred.
-Major:
Preferred: Electrical Engineering.
Acceptable: Electronic Engineering and Computer Science
-English
Preferred: IELTS – higher than Band Score 6
[Document need to submit]
CV, transcript, and short research statement on the lab’s research area.
For example, optimization, machine learning for Power System, microgrid, and smart grid.
Broadcasting email is not acceptable.
[Financial support]
I can support the whole tuition and living expenses.
For the living expenses, it is not easy to guarantee actual number.
If he/she is eligible for joining some projects instantaneously, I can support more.
* Điều kiện về tiếng anh không quá ngặt nghèo, quan trọng ACE có nền tảng tốt và có khả năng làm nghiên cứu,
Hồ sơ ACE gửi về sgyoon@ssu.ac.kr (sgyoon at ssu dot ac dot kr)