Ứng dụng thực tế mà giao thức DSR đã được triển khải???
Em cảm ơn nhiều!!!!