em đang làm đề tài đánh giá hiệu năng mạng của hai giao thức DSR và DSDV.!!!
Các anh cho em hỏi với. Bấy giờ để so sánh hai giao thức này thì em cần xét chúng trên những phương diện nào?????????????