Cho em xin file với cách cài đặt mấy hàng đợi trên NS2.