Em đang có bài tập lớn về mô phỏng thiết kế máy thu giải điều chế tín hiệu trực tiếp bằng phần mềm ads advanced design system. Có anh chị nào giúp em được không ạ?