1/ So sánh hệ thống thông tin vi ba và thông tin vệ tinh ( giống và khác nhau về máy phát, máy thu, truyền dẫn)