1. Cho hệ thống gồm 3 thiết bị mắc nối tiếp với nhau. Mỗi thiết bị có Gos là 2%. Lưu lượng vào của hệ thống là A0. Lưu lương thực hiện được của thiết bị chính là lưu lượng đến của thiết bị sau.
Hãy tiGOSosGoss của hệ thống
2. Tương tự 3 thiết bị song song
3. Cho 1 thiết bị gos là 2%. Lưu lượng đến của thiết bị là A0, lưu lượng thực hiện được là Á và lưu lượng không thực hiện được là A2. Phần lưu lượng thục hiện được A2 này lại được đưa vào đầu vào của 1 thiết bịmacwcs song song với thiết bị thứ nhất. TÍnh lưu lượng thực hiện được của 2 thiết bị này và cấp dịch vụ của cả 2 thiết bị