A/c giúp e giải thích đoạn code đầu với ạ !! Code tính toán độ trễ đầu cuối đến đầu cuối trong giao thức định tuyến vanet. E cảm ơn ạ.
ARGV[0];
ARGV[1];
$sum=0;
$recvnum=0;
# ---------------------------------------------------------------------------
open (DATA,"<$infile") || die "Can't open $infile $!";
while (<DATA>)
{
@x = split(' ');
for ($x[5]){
if (( $x[0] eq "s") && ( $x[6] eq "cbr" ) && ( $x[3] eq "AGT" ))
{$start_time = $x[1]; }
if (( $x[0] eq "r") && ( $x[6] eq "cbr" ) && ( $x[3] eq "AGT" ))
{$end_time = $x[1]; $recvnum++;}
$packet_duration =$end_time - $start_time;
if ( $packet_duration > 0 ) { $sum += $packet_duration; }
}
}
# ---------------------------------------------------------------------------
recvnum;
#print STDOUT "Total delay time of packets = $sum\n";
#print STDOUT "Total packets = $recvnum\n";
print STDOUT "$speed", " ", "$delay\n";
close DATA;
exit(0);