mình đang làm đồ án tốt nghiệp về TTVT trên tàu biển. các ace có ai có tài liệu về nguyên lý hệ thống bám anten vệ tinh trên biển cho mình xin với a.