Em đang làm đề tài về âm thanh. Muốn xin mọi người tài liệu về phổ âm thanh và bài toán tổng hợp phân tích âm thanh. Em cám ơn trước ạ !