mình đang làm đồ án về tính toán đường truyền vệ tinh vinasat nhưng mình vẫn không hiểu việc tính toán ra kết quả C/N C/T để làm gì. tính ra kết quả nhưng đánh giá về các kết quả ấy như thế nào .chỉ giúp mình với