Mình có một vấn đề nhờ các bạn học bên Viễn thông giải thích hộ mình như sau.

Trên luồng E1, mình có thấy thông tin báo hiệu Q-SIG, R2 và PRA.

Trên thực tế triển khai hệ thống tổng đài (PABX), thì cấu hình theo chuẩn ISDN và R2

Vậy ai có thông tin chính xác hỗ trợ mình giải thích nhé. Cảm ơn đã đọc và trả lời