Em đang đọc tài liệu về di động của nước ngoài có mấy cụm từ như là:
Outage Site Planned
Outage Site Unplanned
Outage Parent Planned
Outage Parent Unplanned

trong viễn thông nghĩa chính xác của mấy cụm này nghĩa là gì vậy các bác??