Em đang làm bài tập lớn với yêu cầu xử lý hàng đợi theo Round-Robin. 1 bài khác theo LIFO. Các anh chị trên diễn đàn ai có thể giải thích giúp e về 2 cái này đc ko ạ.... e ko hiểu về cái này lắm