Ai giải thích hộ e tại sao lại ($8=="2") && ($1=="d") && ($3=="2") && ($4=="5") trong file.awk với ạ. ( ==2)
2,5 ở đây có nghĩa là cột thứ 2 và thứ 5 trong cấu trúc file bám vết pải không ạ. E cảm ơn.
# drop la bien luu so goi mat trong moi giay
# enqueue la bien luu so goi di vao hang doi
# i la bien xac dinh thoi diem thong ke ti le mat goi
# $1 la cot su kien
# $2 la cot thoi gian
# $3 la ID node gui tin
# $4 la ID node nhan tin
# $8 la ID luong

BEGIN { FS=" ";i=0;drop=0;enqueue=0; lossrate} {
if(i<=($2-1))
{
i++;
if(enqueue!=0)
print i,(100*drop/(drop+enqueue));
drop=0;
enqueue=0;
}
else
{
if(($8=="2") &&( $1=="d") && ($3=="2") && ($4=="5"))
drop=drop+1;
if(($1="r") && ($3=="2") && ($4=="5") && ($8=="2"))
enqueue=enqueue+1;
}
}

END {}