Chào các anh chị và các bạn,
Mọi người cho em hỏi, trong GMPLS sử dụng thuật toán CSPF để tìm đường đi. Các thông số (distance, cost, bandwidth, số hop...) có liên hệ gì với nhau hay không?

Trong trường hợp: Đường đi từ node A đến node B có 2 đường, như sau:
- cost và số hop bằng nhau.
- Đường thứ 1 có distance và bandwidth đều lớn hơn đường thứ 2

Vậy dựa vào thông số nào để router chọn đường 1 hay đường 2? distance và bandwidth, cái nào ưu tiên hơn hoặc có công thức nào liên hệ giữa 2 thông số đó?

Xin cảm ơn.