a c e có ai có tài liệu về bộ số cho e xin với, đang làm đồ án về bộ lọc số mà kiếm k có.