cho 1 hệ thống tuyến tính bất biến được định nghĩa thông qua đáp ứng xung sau đây:
a) h(n)= [ u(n)-u(n-10)]
hãy xác định:
i) hàm truyền đạt miền Z.
ii) giản đồ cực- zeros.
iii) mô hình không gian trang thái.
iv) mô hình sos.
v) mô hình thặng dư
vi) mô hình lattice của hệ thống
Cô giáo bảo phải dùng hàm Ones để khai báo hàm u(n) nhưng em ko biết làm thế nào nhờ các sư huynh giúp đỡ,
Cảm ơn các sư huynh