Xin chào mọi người,
Em đang muốn mô phỏng hệ thống TDMA trên phần mềm GNU radio giữa hai thiết bị A và B,
Thiết bị A sẽ đọc dữ liệu ảnh từ file text, truyền cho thiết bị B. Thiết bị B nhận được, giải mã và lưu dữ liệu ra một file text khác.

Dev A Tx: read image data --> encryption -> modulation-> ADC
DeV B : DAC -> .....-> Write image data.
Do mới tìm hiểu về TMDA nên em chưa rành lắm, mọi người có tài liệu tham khảo gì về mô phỏng TDMA trên GNU radio thì share em với nha.