sự giống và khác nhau giữa định tuyến trong mạng quang và định tuyến trong mạng ATM.
em chân thành cảm ơn a.