em đang làm về định tuyến trong thông tin quang đánh giá và mô phỏng bằng opnet anh chị nào biết chỉ em với ạ.em xin cảm ơn và hậu tạ