Ai biết về phương thức quản lý này không cho em hỏi về ưu điểm và nhược điểm của nó với