Hi,

Bạn có thể đọc khoá học training của NSN về RRM, rất chi tiết:

http://npovietnam.com/viewtopic.php?...8&p=1190#p1190

Nên đọc kèm với quyển WCDMA for UMTS vì tác giả chính là chuyên gia của NSN

Best Regards