Thí dụ về sử dụng Tex trong Ubuntu:

- Cài đặt tất cả bằng Synaptics với các từ khoá sau:
- texlive
- texmaker
- vntex
- epsf (dùng cho cái tài liệu hướng dẫn sử dụng tex của picvietnam)

Mọi thứ ok xong thì kiểm tra bằng cách gõ: $texconfig trên Terminal để xem ổn chưa. Chưa ổn thì Google để tìm cách sửa. Mặc định là ổn.

- Cài jabref để quản lý tài liệu và xuất ra bibtex khi cần.

Ok, here we go:


Chúc vui