em thấy việcc xin tàii liệu trên diễn đàn chẳng thấy có ai cho hết, mong rằng nếuu như trong diễn đàn ai đó nếu có sách thấy anh em xin thì up lên với.thanks