forum daọo nàyy lỗii gõ tiếnngg việtt, nhờ admin diễnn đànn khắcc phụcc sớmm