bác thiết thủ làm đó lương 400 chai/ 1 năm chưa sếp TNOC???