Anh chị giúp em với. Em đang làm Bài tập lớn về đề tài nghiên cứu phương thức đặt góc ngẩng của anten và anh hưởng của góc ngẩng tới hoạt động của anten. Em tìm tài liệu sao chả có gì. Anh chị cho e...