thầy chinh ơi e đang làm về giao thức truyền số liệu trong mạng peer to peer
thầy giúp e với ạ