Em mới học Omnet ++ .
Em đang làm mô phỏng định tuyến luồng sử dụng TCP .
Với 1 nguồn TCP reno, 1 UDP cbr - 1 TCP, UDP sink.
Em đã khai báo đk TCP reno + kích thước gói Udp rồi.
Còn khai báo...