Có ai có tài liệu liên quan tới phương thức hỗ trợ QoS trong NGN không cho mình xin?
Mình đang làm báo cáo chuyên ngành mà tìm tài liệu khó quá!
Cám ơn rất nhiều!