- Nên hiểu rõ sợi quang Single Mode : là sợi quang chỉ truyền được đồng thời 1 mode ánh sáng coa thể là 1310 or 1550 .....Multi Mode là truyền được đồng thời nhiều mode ánh sáng.
- Băng thông, dung...