Bạn nào có tài liệu về các hệ thống thông tin di động không?mình đang phải tìm hiểu về thế hệ 1G và 4G mà ít tài liệu quá. Ai có cho m xin nhé. Many thanks!