em đang làm khóa luận với đề tài đặt các trạm cơ sở trong mạng không dây,khóa luận của em tập trung về thuật toán, nhưng vẫn phải có phần giới thiệu.Em không biết trong các mạng trên mạng nào sử dụng...