Mình cũng mới học không được rõ lắm, thử giải thích xem.

Về vũ trụ thì không nói, nói cái chân không. Theo mình hiểu Bức xạ điện từ truyền lan là truyền cái dao động điện từ, sinh ra bởi từ trường...