điện tử viễn thông trong mấy năm trờ lại đây có vẻ hot thật, nhưng những đề tài khoa học không biết có ứng dụng được nhiều không